18 Moriches Rd, Lake Grove, NY 11755 主日崇拜:上午10:00 - 中午12:30


下载最新讲道: 活祭的人生 – 黄子嘉 - 05 - 19 / 2019

下载最新讲道

最新讲道

View All
 • 活祭的人生 – 黄子嘉 发布于 05 - 19 / 2019

  View More
 • 榮神的人生 – 黄子嘉 发布于 05 - 19 / 2019

  View More
 • 神的主權與人的責任(2) – 黄子嘉 发布于 05 - 19 / 2019

  View More
 • 神的主權與人的責任(1) – 黄子嘉 发布于 05 - 19 / 2019

  View More

活动通知

Read All
 • 2019年4月儿童主日学月报 发布于 05 - 04 / 2019

  Read All
 • 2019年5月17-19日黄子嘉牧师特会 发布于 04 - 25 / 2019

  Read All
 • 2019年3月儿童主日学月报 发布于 04 - 06 / 2019

  Read All
 • 2019年3月16、17日林三纲长老特会通知 发布于 03 - 14 / 2019

  Read All